Preizkušanje optičnih vlaken in kablov
Optical fibers and cables testing


Marko Antonin
Fakulteta za elektrotehniko


ABSTRACT - Development and notions in our lives have become a constant in all fields. Therefore, the domain of optical networks is no exception, which, in my twenty-two years of study in this area, can be strongly observed. Better quality materials, equipment and instruments are utilised for construction of the network. As a contractor, I rarely checked standards, as I always complied with the project design and tender documentation. Only these have the requirements for the selection of materials with the described characteristics, manufactured in accordance with the latest standards, while at the same time, referring to regulations aged 25 years or more. The same applies to verifying the quality of the constructed network, where the checking procedures have become routine. The question of the precise content of the regulations "Instructions on the measurement of optical cables in telecommunication lines", PTT Gazette 12/91, remains still unanswered. In this article, I have given a substantive review of the regulations and standards of measurement of optical fibre, in two parts. The first section examines the regulations that design engineers and clients refer to in design and tender support. The second section comprises a follow-up of the valid standards and description of the measurements of fibre optics, which are consistent with the regulations.

POVZETEK - Razvoj in novitete so v našem življenju postale stalnica na vseh področjih. Tako tudi področje optičnih omrežij ni nobena izjema, kar je pri mojem dvaindvajset-letnem delu na tem področju tudi močno zaznati. Pri izgradnji se uporabljajo kakovojstnejši materiali, oprema in pripomočki, s katerimi se gradi optično omrežje. Kot izvajalec sem le redko pregledoval standarde, saj sem vedno upošteval projektno in razpisno dokumentacijo. Ta ima zahteve za izbiro materialov opisane karakteristike, ki so proizvedeni skladno z zadnjimi standardi, hkrati pa se sklicujejo na pravilnike stare 25 let in več. Enako velja tudi za preverjanje kakovosti zgrajenega omrežja, kjer so postopki preverjanja postali rutina. Vprašanje o točni vsebini pravilnika Navodila o merjenju optičnih kablov na telekomunikacijskih linijah, PTT vestnik 12/91, pa je vedno ostalo neodgovorjeno. V prispevku sem v dveh delih naredil vsebinski pregled pravilnikov in standardov merjenja optičnih vlaken. Prvi del so pravilniki, na katere se sklicujejo projektanti in naročniki v projektni in razpisni dokumentaciji. V drugem delu pa sem naredil pregled veljavnih standardov in opis meritev na optičnih vlaknih, ki so skladne s standardi.